AktualnościRelacjeSpotkania

Relacja z walnego zebrania 2022

sprawozdawczo-wyborczego Oddziału TNBSP w Lublinie

Dnia 2 czerwca 2022 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału TNBSP w Lublinie, w którym uczestniczyło dwunastu członków Towarzystwa z Lublina i Kijan. Na miejsce spotkania wybrano salę konferencyjną Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. KEN w Lublinie.

Zebranie otworzyła Małgorzata Dąbrowska-Duda – prezes Rady Oddziału o godzinie 16.45, w drugim terminie. Powitała zebranych i poinformowała, że walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zostało zwołane ze względu na kończącą się kadencję obecnej Rady Oddziału TNBSP. Będzie ono także okazją do zebrania uwag do dalszej pracy.

Powołano na przewodniczącą, prowadzącą zebranie panią Anetę Szadziewską – wiceprezesa Oddziału, a na protokolanta obrad zaproponowano Małgorzatę Rzeźnicką.

Małgorzata Dąbrowska-Duda odczytała regulamin obrad, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W dalszej części obrad wybrano członków Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej, Wyborczej i Wnioskowej. Prezes  Małgorzata Dąbrowska-Duda przypomniała, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz. Wybór do poszczególnych komisji nastąpił drogą zgłaszania się chętnych. Do każdej komisji zgłoszono po dwie kandydatki.

Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbywa się w drugim terminie i zgodnie z § 28 pkt.1 Statutu wszelkie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów i są prawomocne.

      Następnie zostały przedstawione sprawozdania za okres kadencji: Rady Oddziału i Skarbnika. Sprawozdanie Rady Oddziału przedstawiła prezes Małgorzata Dąbrowska-Duda, która poinformowała, że od 1 września 2017 roku do 2 czerwca 2022 roku odbyło się 36 spotkań:

– cztery poświęcone sprawom organizacyjnym i bieżącym,

– siedem miało charakter szkoleniowy, a dziesięć warsztatowy,

– sześć spotkań poświęconych było wymianie doświadczeń,

– trzy popularyzacji czytelnictwa,

– dwa spotkania autorskie i jedna wycieczka.

Rada Oddziału wspierała i promowała działania członków Oddziału w macierzystych szkołach i na konferencjach naukowych. Obejmowała patronatem honorowym konkursy i imprezy organizowane przez członków TNBSP oraz Pedagogiczną  Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie. Współpracowała z Radą Główną i Oddziałami TNBSP w Polsce oraz doradcami metodycznymi do spraw bibliotek szkolnych. Nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Lublinie. Rada Oddziału promowała swoją działalność poprzez utworzenie nowej strony internetowej Oddziału, prowadzenie Facebooka oraz zamówienie reklamowego roll-upa.

Prezes stwierdziła, że Rada Oddziału realizowała wnioski z poprzedniej kadencji oraz podejmowała szereg działań mających na celu podniesienie rangi Towarzystwa. Rada Oddziału wielokrotnie występowała z uwagami i sugestiami, które były uwzględniane w pismach Rady Głównej do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dotyczyły:

– standardów pracy i zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy,

– nowelizacji Statutu Towarzystwa i rozszerzenia celów działania organizacji (zgłoszenie uwag do zapisów w dokumencie – 2019),

– opinii środowiska bibliotekarskiego o planowanych zmianach w kanonie lektur szkolnych (czerwiec 2021),

– opinii w sprawie bezpłatnych zastępstw zlecanych nauczycielom bibliotekarzom,

– uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Pani prezes przedstawiła także rekomendacje do dalszej pracy dla nowej Rady Oddziału:

  1. Kontynuować integracyjno-szkoleniowy charakter spotkań członków Oddziału.
  2. Kontynuować i rozszerzać współpracę z Radą Główną i Oddziałami TNBSP
  3. Kontynuować aktualizację strony internetowej Oddziału, konta na Facebooku, rozważyć ewentualne prowadzenie bloga.
  4. Zaktualizować listy członków i pozyskiwać nowych.

Sprawozdanie Skarbnika odczytała pani Edyta Libera, która przekazała informacje o wpływach ze składek oraz wydatkach za okres kadencji Rady Oddziału.

Jako kolejna głos zabrała Małgorzata Rzeźnicka, który przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Poinformowała, że Komisja dokonała oceny działalności finansowej i pracy Rady Oddziału TNBSP. Po analizie dokumentów Komisja stwierdziła, że nie ma żadnych nieprawidłowości pod względem zasadności ponoszonych wydatków, a wszystkie podejmowane przez Radę Oddziału działania były zgodne z celami statutowymi. W związku z tym Komisja Rewizyjna stawia wniosek o udzielenie Radzie Oddziału absolutorium za działalność w latach 2017-2022.

Zebrani w jawnym głosowaniu udzielili absolutorium dotychczasowym władzom Rady Oddziału TNBSP, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Następnie uczestnicy spotkania zgłaszali wnioski, uwagi i propozycje do dalszej pracy Oddziału. Wnioski odczytała pani Ewa Ziembowicz (członek Komisji Wnioskowej), a każdy z nich został poddany głosowaniu. W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni na sali. Wszystkie wnioski, w głosowaniu jawnym, zostały przyjęte jednogłośnie.

Wnioski:

1. Zachować stronę internetową Oddziału i ewentualnie przekształcić ją w stronę całego Towarzystwa z podstronami poszczególnych oddziałów.

2. Poszukiwać wolontariuszy (uczniów, studentów), którzy wesprą przeniesienie materiałów archiwalnych z poprzedniej strony (w porozumieniu z UMCS).

3. Rozesłać informacje (zaproszenia) o działalności TNBSP do szkół.

4. Przygotować i przeprowadzić analizę diagnozy potrzeb wśród bibliotekarzy.

5. Zorganizować Forum Bibliotekarzy na 30-lecie istnienia Oddziału TNBSP w Lublinie.

6. Kontynuować formułę spotkań i dzielenia się dobrymi praktykami w różnych bibliotekach.

7. Zorganizować wycieczkę do Biblioteki Metropolitalnego Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Lublinie.

8. Zacieśnić współpracę z Biblioteką Pedagogiczną i ich pracownikami w ramach wymiany doświadczeń.

Następna część obrad to wybory nowych władz: Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej. Do wyboru każdego organu przygotowano karty wyborcze oraz odpowiednie wzory protokołów dla poszczególnych komisji. Wybrana do Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Dąbrowska-Duda zapoznała zebranych z regulaminem głosowania. Omówiła procedury, jakie obowiązują przy głosowaniu. Zgłoszono wniosek, by ze względu na liczbę osób biorących w walnym zebraniu nowa Rada Oddziału składała się z pięciu, a nie sześciu osób. Przewodnicząca poddała wniosek głosowaniu i został on przyjęty jednogłośnie.

Komisja Wyborcza przygotowała listy kandydatów do Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej spośród osób zgłaszanych przez uczestników zebrania. Każda osoba kandydująca wyraziła zgodę na wybór do władz TNBSP. Listy zostały proceduralnie zamknięte. Następnie wszyscy zebrani członkowie TNBSP oddali głosy do zamkniętej urny i Komisja Skrutacyjna udała się na liczenie głosów.

Protokół Komisji Skrutacyjnej odczytała Małgorzata Dąbrowska-Duda. W wyborach tajnych do władz Oddziału Lublin TNBSP:

– do Rady Oddziału głosowało 12 członków, oddano 12 głosów ważnych, 0 głosów nieważnych;

– do Komisji Rewizyjnej głosowało 12 członków, oddano 12 głosów ważnych, 0 głosów nieważnych.

Do Rady Oddziału weszli:

1. Kawka Luiza – 12 głosów

2. Milanowska Bożena – 11 głosów

3. Stoch-Łukianiuk Barbara – 6 głosów

4. Szadziewska Aneta – 10 głosów

5. Ziembowicz Ewa – 10 głosów

Do Komisji Rewizyjnej: 

1. Serewa Anna – 11 głosów

2. Sosnówka Edyta – 10 głosów

3. Tomaszek Edyta – 8 głosów

Nowo wybrani członkowie Rady Oddziału zostali poproszeni o ukonstytuowanie się. Rada Oddziału TNBSP w Lublinie:

Prezes – Bożena Milanowska

Zastępca prezesa – Luiza Kawka

Sekretarz – Ewa Ziembowicz

Skarbnik – Barbara Stoch-Łukianiuk

Członek – Aneta Szadziewska                       

Po tym  nastąpiło zamknięcie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Lublin TNBSP.

Nowej Radzie Oddziału gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!