AktualnościRelacjeSpotkaniaZainspiruj się

„Antypedagogika w literaturze dla dzieci i młodzieży”

15 października 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbyło się spotkanie lubelskiego oddziału TNBSP, które było także spotkaniem metodycznym. Uczestniczyło w nim 41 bibliotekarek i bibliotekarzy z Biskupic, Ciecierzyna, Jastkowa, Lublina, Niemiec, Łęcznej, Pszczelej Woli, Rybczewic i Zamościa.
Było to pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym, ale już kolejne z cyklu prelekcji: „W kręgu literatury dla dzieci i młodzieży”, adresowanych do nauczycieli bibliotek szkolnych. Jest to wspólna inicjatywa Rady Oddziału TNBSP w Lublinie i Dyrekcji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie.
Uczestników spotkania powitały panie: Joanna Tarasiewicz – kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji, a od września tego roku także doradca metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy i prezes TNBSP Oddział w Lublinie – pani Małgorzata Dąbrowska-Duda, która przekazała informacje na temat kolejnych planowanych spotkań dla nauczycieli bibliotek szkolnych. Zaprosiła zebranych na
seminarium do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji (24 października) oraz na warsztaty o prawie autorskim, które odbędą się w listopadzie w Ośrodku „Brama Grodzka-Teatr NN”. Prosiła o śledzenie strony internetowej TNBSP oraz facebooka, gdyż właśnie tam zainteresowani znajdą wszelkie istotne informacje na temat planowanych wydarzeń oraz innych imprez związanych z książką i promocją
czytelnictwa.
Następnie głos zabrała pani Joanna Tarasiewicz, która wykorzystując prezentację multimedialną wprowadziła nauczycieli w temat wiodący spotkania. Antypedagogika jest jednym z nurtów współczesnej pedagogiki alternatywnej, który odrzuca dotychczasowy system edukacji i wychowania, całkowicie podporządkowujący dziecko autorytetowi osoby dorosłej, która kształtuje jego osobowość według z góry określonego wzorca i narzuca mu gotowy, własny system wartości.
Antypedagogika pozwala dziecku „mieć swoje zdanie”, pozwala mu samodzielnie decydować o sobie, a rola nauczyciela polega nie na wychowywaniu, ale na życzliwym wspieraniu dziecka w jego samodzielnych poszukiwaniach i wyborach. Podstawą takiego współdziałania jest wzajemny szacunek i zaufanie.
Pani Joanna Tarasiewicz opierając się na konkretnych przykładach z literatury pokazała jak zmieniała się rola książki i jej funkcja w pedagogice, jakie trendy w literaturze dla dzieci i młodzieży dominowały na przestrzeni lat, wreszcie jaką rolę pełni książka w nurcie antypedagogiki. Współczesna literatura dla dzieci łamie tabu, pewne stereotypy, wprowadza młodego czytelnika w bardzo poważne tematy
(śmierć, wojna, seksualność), szanując jego prawo do poznawania świata. Prelegentka wskazała zebranym konkretnych autorów i ich dzieła, po które warto sięgnąć, bo jak stwierdziła: „Książka nikogo nie wychowa, ale może przekonać do czytania”.
Zebrani brawami podziękowali pani Joannie Tarasiewicz za interesujący wykład i na tym zakończyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie TNBSP.

opracowała Małgorzata Dąbrowska-Duda