Organizacja biblioteki

PROGRAM KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEKI

PROGRAM KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEKI
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LUBLINIE
w  latach  2005-2010

Opracowanie: Elżbieta Frant, Halina Chlebińska

WSTĘP

Postęp w dziedzinie informacji i techniki komputerowej, który nastąpił w naszym kraju nie ominął bibliotek szkolnych. W dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnej biblioteki bez skomputeryzowanych zbiorów. Tylko taka biblioteka faktycznie może pełnić funkcję wspierającą realizację programów dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Nowoczesna szkoła musi więc posiadać skomputeryzowaną bibliotekę.
Stworzenie elektronicznej bazy danych o zbiorach bibliotecznych i zapoczątkowanie zautomatyzowanego systemu obsługi czytelnika jest ważnym przedsięwzięciem na rzecz przekształcenia biblioteki w multimedialne centrum informacyjne.

CELE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEKI:

1. Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zwiększenie efektywności pracy biblioteki
2. Stworzenie szybkiego, sprawnego oraz wielofunkcyjnego systemu informacyjnego dla uczniów i nauczycieli szkoły
3. Przygotowanie uczniów do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji
4. Włączenie biblioteki do sieci bibliotek szkolnych posiadających jednolite oprogramowanie
5. Podejmowanie działań w kierunku unowocześnienia biblioteki i przekształcenia jej w multimedialne centrum informacyjne

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM KOMPUTERYZACJI:

– zakup sprzętu komputerowego
– zakup programu MOL 2000+
– zakup czytnika kodów kreskowych
– zakup nalepek z kodami kreskowymi na książki
– podłączenie drukarki
– utworzenie stanowisk komputerowych dla uczniów
– podłączenie do Internetu
– założenie sieci

ETAPY KOMPUTERYZACJI:

Etapy komputeryzacji zostały zaplanowane tak, aby uczeń ? czytelnik biblioteki mógł jak najszybciej odczuć zmiany, spowodowane zakupem komputera do biblioteki. Gwarantują także optymalne wykorzystanie zakupionego sprzętu i oprogramowania.

Założenia wstępne dotyczące pracy bibliotekarza przy tworzeniu bazy danych o zbiorach bibliotecznych:

1. Sporządzanie opisów książek z autopsji.
2. Wprowadzanie pełnych opisów bibliograficznych z podawaniem ISBN czyli Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki przy komputerowym opracowywaniu wszystkich nowości od chwili zakupu programu MOL do biblioteki.
3. Przy opracowywaniu książek wpisanych do biblioteki przed zakupem programu MOL stosujemy opis uproszczony.
4. Naklejanie na każdej opracowanej komputerowo pozycji nalepki z kodem kreskowym, wczytanie do pamięci komputera
5. Ponowna klasyfikacja zbiorów w związku ze zmianami w UKD

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ

Etap Zadania do realizacji Termin realizacji
Baza danych w zbiorach bibliotecznych Zautomatyzowany system obsługi czytelnika
I – ustalenie parametrów programu MOL 2000+ – komputeryzacja książek z działów L, częściowo z dz. Bw,  Prz – założenie rejestru czytelników ? uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły – rozpoczęcie wypożyczania komputerowego od lutego 2006r. przy jednoczesnym utrzymaniu tradycyjnego sposobu wypożyczeń – zapoznanie uczniów poszczególnych klas z zasadami zautomatyzowanej obsługi czytelnika – podłączenie do Internetu – utworzenie stanowisk komputerowych dla uczniów Rok  szk. 2005/2006
II – komputeryzacja książek z działów: Bw, B, Prz – komputerowe opracowanie czasopism, zapoczątkowanie elektronicznej akcesji czasopism   – skomputeryzowana  obsługa wszystkich  czytelników   Rok szk.  2006/2007
III – komputeryzacja książek popularnonaukowych z działów od 0 do 9   – utworzenie jednego stanowiska  komputerowego dla czytelników do samodzielnego korzystania z bazy danych Rok szk.  2007/2008
IV – komputeryzacja książek z działów: H, literatura dla dorosłych Rok szk.  2008/2009
V – komputeryzacja książek z działów: Pd, księgozbiór podręczny, Rok szk.  2009/2010
VI – tworzenie kartoteki komputerowej   Rok szk. 2009/2010

SPODZIEWANE EFEKTY KOMPUTERYZACJI:

1. korzyści dla szkoły
– impuls dla nowoczesnej dydaktyki
– podniesienie jakości pracy szkoły
– pozytywna ocena pracy szkoły
– rozwijanie aktywizującego nauczania w szkole
– efektywne zarządzanie zasobami materialnymi

2. korzyści dla ucznia
– większe zainteresowanie uczniów biblioteką szkolną
– aktywizacja czytelników w ich pracy samokształceniowej na skutek łatwości dostępu do informacji
– wzbogacenie form codziennej pracy bibliotekarza oraz zajęć bibliotecznych
– zwiększenie możliwości sprawnego wyszukiwanie informacji
– możliwość szybkiego zaspokojenia potrzeb zarówno nauczycieli jak i uczniów
– nauczyciele bibliotekarze dysponują większą ilością czasu na prowadzenie pracy pedagogicznej w bibliotece, na podjęcie działań na forum środowiska lokalnego

3. korzyści dla biblioteki
– usprawnienie pracy bibliotekarza – zmniejszenie czasochłonności takich prac jak rejestracja wypożyczeń, liczenie statystyki, kontrola zaległości jak i scontrum
– obliczanie wartości materiałów bibliotecznych
– tworzenie czytelnej i przejrzystej dokumentacji biblioteki oraz szkoły w postaci wydruków komputerowych programów MOL, WORD, EXEL.
– biblioteka szkolna zyska w oczach uczniów, gdyż doceniają oni nowoczesne sposoby dotarcia do potrzebnych informacji
– biblioteka wykorzystuje zasoby materialne do realizacji celów określonych w planie rozwoju szkoły
– inspirowanie i rozwijanie twórczej aktywności uczniów i nauczycieli

EWALUACJA

Na obecnym etapie, czyli tworzeniu komputerowej bazy danych ewaluacji programu będziemy dokonywały podczas rocznych sprawozdań z pracy biblioteki, dokonując analizy planowanych zadań.

Po utworzeniu stanowisk dla czytelników w czytelni ewaluacja programu będzie odbywała się poprzez:

1. przeprowadzanie rozmów z nauczycielami i uczniami,
2. uwzględnianie wszelkich uwag i opinii skierowanych przez użytkowników biblioteki podczas rozpoczęcia tworzenia MCI,
3. ankietowanie nauczycieli i uczniów tak, aby dostosować przyszłe Multimedialne Centrum Informacji do ich potrzeb i oczekiwań.

Bibliografia:
1. Andrzejewska J.: Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka.T.1:Organizacja biblioteki. Warszawa 1996.
2. Andrzejewska J.: Reforma systemu edukacji a biblioteki szkolne. ?Biblioteka w szkole? 1998 nr 11/12 s.1-5
3. Komputer w bibliotece szkolnej. ?Biblioteka w szkole? 1996 nr 7-8
4. Mroczkowska M. : Komputeryzacja biblioteki szkolnej. ?Biblioteka w szkole? 2000 nr 11 s.24-25
5. Rola i miejsce nowoczesnej biblioteki w zreformowanej szkole. Materiały z wojewódzkiej konferencji poświęconej diagnozie bibliotek Lubelszczyzny. Lublin 2000.
6. Saniewska D.: Vademecum nauczyciela bibliotekarza. Warszawa 2003
7. Staniów B. : Biblioteki szkolne w Polsce ? dokąd zmierzamy? ?Biblioteka w szkole? 2004 nr 4 s.1-4